पुर्व अध्यक्षहरु

मेघराज भण्डारी
पुर्व अध्यक्ष

२०६८ देखि २०७१ पौष सम्म

रामकुमार खड्का
पुर्व अध्यक्ष

२०६३-२०६५ देखि २०६८ पौष सम्म